تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ | ۱۲:۵
معرفی همکاران دفتر

نام و نام خانوادگی : عبدالمحمود بزمونه
سمت : معاون دفتر
شماره تماس : 32404303

نام و نام خانوادگی : سعید شهابی
سمت : کارشناس هماهنگی و پیگیری
شماره تماس : 32404318


نام و نام خانوادگی : اسماعیل خجسته
سمت : کارشناس جمع آوری آمارهای عمومی و ثبتی
شماره تماس : 32404368


نام و نام خانوادگی : علی شبیری
سمت : کارشناس استخراج و پردازش داده 
شماره تماس : 32404329
نام و نام خانوادگی :  عبدالحسین قاضوی
سمت : کارشناس استخراج و پردازش داده 
شماره تماس : 32404359نام و نام خانوادگی :  اسماعیل براتی
سمت : کارشناس  تحقیقات و حسابهای منطقه ای
شماره تماس : 32404354
نام و نام خانوادگی :  احمد حسین زاده
سمت : کارشناس سیستم های اطلاعات جغرافیائی و تهیه نقشه
شماره تماس : 32404353

نام و نام خانوادگی :  فاطمه جمعه دیزاوندی
سمت : کارشناس سیستم های اطلاعات جغرافیائی و تهیه نقشه
شماره تماس :    32404352

 
نام و نام خانوادگی :  معصومه حدادی
سمت : کارشناس جمع آوری آمارهای عمومی و ثبتی
شماره تماس :    32404325

نام و نام خانوادگی :  فهیمه بازخانه ء
سمت : کارشناس استخراج و پردازش داده
شماره تماس :    32404350

 
منبع : زیرپورتال دفتر آمار و اطلاعات