تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ | ۸:۱۸
معرفی مدیر کل دفترنام و نام خانوادگی : حامد رضا کرمانی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی - هیدرولوژی
سمت: سرپرست دفتر
شماره تماس: 32404318

 
منبع : روابط عمومی